Fiduciair

De optie Fiduciair werd ontwikkeld samen met de professionelen uit de accountancy-wereld. Deze optie bundelt een aantal functionaliteiten die een specifieke meerwaarde bieden aan elke boekhouder en/of accountant die met Venice Boekhouding zijn klantendossiers beheert.

 

Ereloonfiches

Ereloonfiches afdrukken wordt met deze optie mogelijk. In elke leveranciersfiche kunt u aanduiden of u voor deze leverancier al dan niet een ereloonfiche moet produceren. U kunt zowel gegevens van een rechtspersoon als van een natuurlijk persoon noteren. Venice maakt ereloonfiches 281.50 en 325.50 op.

Fiche 281.50

De afdruk van deze fiche toont u per leverancier een algemeen totaal (exclusief btw) van de diensten die gefactureerd werden in een bepaald kalenderjaar en een algemeen totaal van de betalingen aan deze leverancier (exclusief btw).

Fiche 325.50

Naast de afzonderlijke fiches per leverancier (fiche 281.50), kunt u ook een samenvatting afdrukken, waarin per leverancier het totaal van de aangerekende diensten staat (exclusief btw).

 

Auteursrechten

Fiche 281.45

De afdruk van deze fiche toont u per leverancier een overzicht van de auteursrechten die gefactureerd werden in een bepaald kalenderjaar en ook de roerende voorheffing die daarbij werd ingehouden en die u moet doorstorten.

Fiche 325.45

Naast de afzonderlijke fiches per leverancier (fiche 281.45) kunt u ook een samenvatting afdrukken, waarin per leverancier een overzicht van de aangerekende auteursrechten staat.

 

Verworpen uitgaven

De lijst van de verworpen uitgaven geeft u een overzicht van de verworpen uitgaven per betrokken rekening en het totaal verworpen bedrag. In het dialoogvenster van de algemene rekeningen geeft u daartoe voor de gewenste rekeningen het percentage op dat verworpen is.

 

Intervat

U wenst voor de dossiers die u beheert de btw-aangiftes elektronisch in te dienen? Via de Intervat-module doet u het in een handomdraai. Via de Intervat-toepassing van het FOD Financiën kunt u de elektronische aangiftes die u aanmaakte met Venice, doorsturen. Het antwoord van de btw-administratie wordt eveneens automatisch verwerkt.

Bovendien hebt u op elk moment een duidelijk overzicht van de stand van zaken van elk dossier: welke dossiers zijn volledig afgewerkt, welke dossiers staan klaar voor verzending, etc.

De module staat eveneens in voor de intracommunautaire opgave en de klantenlisting, de werking is zo goed als identiek.

 

Belcotax on web

Via de Belcotax On Web-toepassing van het FOD Financiën kunt u elektronische fiches voor auteursrechten en ereloonfiches die u aanmaakte met Venice, doorsturen.

 

Uitwisseling van gegevens

Verzonden en teruggestuurd

Met uw klanten die zelf ook de boekhouding met Venice voeren kunt u via de dossierstatus ‘Verzonden’ en ‘Teruggestuurd’ perfecte afspraken maken wat het uitwisselen van gegevens betreft. Op het ogenblik dat uw klant u zijn gegevens bezorgt geeft hij zijn dossier de status ‘Verzonden’. Het dossier kan dan bij u verder afgewerkt worden. Intussen kan uw klant lokaal niet verder boeken, enkel consulteren en afdrukken. Na het terugzetten van de gegevens krijgt het dossier automatisch de status ‘Teruggestuurd’ en kan de klant weer met alle functionaliteiten verder werken.

Ophalen en terugplaatsen

Deze functionaliteit biedt u de mogelijkheid om de dossiers op een centrale plaats te bewaren. Op het moment dat u een bepaald dossier nodig hebt, haalt u het van de centrale plaats en bewaart u het ‘lokaal’. Op dat moment kan niemand anders nog aan dat dossier, het is immers weg van de centrale plaats. U doet als boekhouder de nodige acties en eens u klaar bent, plaatst u het terug op de centrale plaats. Zo bent u er zeker van dat het dossier op één plaats werd gewijzigd.

 

Activeren van niet-geïnstalleerde opties

Eventuele opties waarover de klant beschikt maar u, als boekhouder/accountant niet, worden voor het uitgewisselde dossier geactiveerd. Stel, uw klant beschikt over de opties Venice Boekhouding en Venice Analytisch, maar u beschikt enkel over de basisversie van Venice Boekhouding.

Van zodra u gegevens benadert die uw klant u heeft bezorgd (via een back-up bijvoorbeeld), dan kunt u geen boekingsmodules meer opstarten voor dit dossier. U krijgt een foutmelding omdat de optie Analytisch geactiveerd is in het oorspronkelijk dossier, maar niet geïnstalleerd is bij u. Nu lijkt het voor de hand te liggen om de optie Analytisch in de parameters (tijdelijk) te deactiveren. Dit zorgt echter voor problemen, want als u bestaande documenten waarin analytische verdelingen zijn, wijzigt, gaat alle analytische informatie verloren.

Het is nu net de optie Fiduciair die ervoor zorgt dat deze modules waarover u als boekhouder/accountant niet beschikt maar de klant wel, toch geactiveerd worden in dat bepaalde dossier.

Voor erkende IAB-accountants en BIBF-boekhouders is de optie Fiduciair gratis verkrijgbaar voor 25% van de Venice Boekhouding gebruikers (met een minimum van 1 gebruiker) en mits voorlegging van het officiële erkenningsattest van het beroepsinstituut.