Beheer van vaste activa

De optie Beheer van vaste activa integreert zich naadloos in Venice boekhouding en stelt u in staat om op een eenvoudige en efficiënte manier het boekhoudkundige aspect van uw vaste activa te beheren.

Deze optie voorziet in periodieke afschrijvingsboekingen. Eenmaal u de fiches voor vaste activa heeft ingebracht, worden de afschrijvingsboekingen op een automatische manier voor u aangemaakt.

U kan alle boekingen aangaande investeringen opnemen in een werkblad. Op basis van die recuperatie, beslist u dan om nieuwe investeringsfiches aan te maken, bestaande te wijzigen of om realisaties (verkopen) te aanvaarden. Bij creditering komen eventuele noodzakelijke correctieboekingen automatisch tot stand.

De vast-actief-fiches bevatten informatie voor het opstellen van het boekingsvoorstel voor de uiteindelijke afschrijvingen. Ze bevatten o.a.:

 • Hiërarchisch opgebouwde fichecode van 30 posities met omschrijving
 • Uniek serienummer waarop kan gezocht worden
 • Aantal met 2 decimalen (meerdere identieke toestellen beheerd met één fiche)
 • Aard van de investering (onderzoek, energiebesparend, andere)
 • Aankoopgegevens
 • Methode (lineair, versneld, degressief, variabel)
 • Annuïteit (volledig of pro rata)
 • Eigenschappen van het vast actief (materieel, capaciteit, oppervlakte…)
 • Duur en boekingsfrequentie (1-, 2-, 3-, 4-, 6- of 12-maandelijks)
 • Te hanteren boekhoudkundige rekeningen
 • Historiek, restwaarde, min- en meerwaardes
 • Crediteringgegevens (aankoopcreditnota, creditbedrag, gecrediteerd aantal items…)
 • Realisatiegegevens (verkoopwaarde, klant, verkoopfactuur…)
 • Infoblok met 4 vrije numerieke en 4 vrije tekstvelden

Het standaard invullen van gegevens, vergemakkelijkt de ingave van de vast-actief-fiches. De kans op fouten door verkeerde ingave wordt daardoor tot een absoluut minimum herleid. Historische gegevens kunnen manueel ingebracht worden. Dit is nuttig bij de creatie van fiches die al gedeeltelijk werden afgeschreven in vorige boekjaren.

 

 

Boekingsvoorstel

Op basis van de investeringsfiches wordt een boekingsvoorstel opgebouwd. Alle voorgestelde boekingen kunnen nog aangepast en eventueel geannuleerd worden. Gedeeltelijke realisaties of creditering is mogelijk door een aantal items op te geven die kleiner zijn dan het effectief aangekochte aantal. Voor de variabele afschrijvingen kan het effectieve gebruik worden ingebracht.

Eens het boekingsvoorstel is aangepast, kunnen de afschrijvingsboekingen in de boekhouding opgenomen worden. Daarbij wordt de historiek van de verschillende fiches bijgewerkt. De historiek toont alle wijzigingen in detail: de aankoop, de meerwaardes, minwaardes, terugnames, crediteringen, realisaties, annulaties van de afschrijvingen en alle afschrijvingen. Hij kan eventueel nog selectief geschrapt worden: enkel de afschrijvingen, of ook de mutaties, of ook de realisaties/crediteringen. Na schrapping van de afschrijvingen van het huidige boekjaar kan zelfs de afschrijfmethode nog gewijzigd worden.

 

 

Afdrukken

Diverse afdrukken staan ter beschikking:

 • Fiches (met of zonder historiek of prognose)
 • Lijst van de fiches.
 • Actuele stand van de vaste activa met totalen op verschillende niveaus.
 • Afschrijvingstabel voor het boekjaar of voor een opgegeven aantal jaar (hiërarchisch en met totalen op verschillende niveaus)
 • Balans van de vaste activa
 • Een individuele afschrijvingstabel met het volledige verloop van de afschrijvingen per jaar
 • Fiches 275U en 276U voor investeringsaftrek